Privacy- en cookieverklaring

 

Christaas.nl, gevestigd aan Molendijk 16 4542BJ Hoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

https://www.christaas.nl

Molendijk 16

4542 BJ Hoek

 +31 6 51733910

 

M.C. van der Geest is de Functionaris Gegevensbescherming van Christaas.nl. Zij is te bereiken via christa@christaas.nl en bovenstaande gegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Christaas.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via christa@christaas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Christaas.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

* Het afhandelen van uw betaling middels de betaaldienst Mollie B.V., waarbij Christaas.nl geen toegang heeft tot uw bankgegevens, zoals uw bankrekeningnummer, tenaamstelling, of anderszins, noch deze kan bewaren. Mollie B.V. heeft hiertoe een eigen Privacyverklaring opgesteld. U kunt deze hier nalezen.

* Het u bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken

* Om goederen en diensten bij u af te leveren

* Christaas.nl verwerkt ook niet-bijzondere persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Christaas.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen dan wel neemt Christaas.nl geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Christaas.nl) tussen zit. Christaas.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

* Vimexx: provider. Met Vimexx heeft Christaas.nl overeenkomstig de AVG een Verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin beide partijen hun verantwoordelijkheden en (wettelijke) verplichtingen hebben vastgelegd.

* Opencart: software. Christaas.nl is eindverantwoordelijk voor de gegevens die geregistreerd worden en heeft als enige toegang tot deze gegevens. Opencart heeft op geen enkele wijze inzicht of toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Christaas.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via christa@christaas.nl

 

Christaas.nl heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

- encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens

- beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie

- een beveiligd intern netwerk

- back-up systeem op geografisch gescheiden plaatsen

- dagelijkse back-ups

 

Alleen Christaas.nl in de persoon van haar wettelijk vertegenwoordiger, heeft toegang tot de persoonsgegevens. Daarnaast is Christaas.nl uit hoofde van een wettelijke verplichting gehouden tot geheimhouding.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Christaas.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

* uw persoonlijke account (klantregistratie): 2 jaar. Een inactief account wordt na 2 jaar verwijderd.

* bestelgegevens: onvolledige bestellingen worden na 3 maanden verwijderd. Gegevens inzake afgehandelde bestellingen worden op grond van de belastingwetgeving 7 jaar bewaard, zulks echter beperkt tot slechts die basale gegevens die wettelijk verplicht zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Christaas.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van adresgegevens aan een vervoerder voor het zenden van uw bestelling.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Christaas.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy dan wel uw zoekgedrag op internet volgen (tracking cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Evenmin maakt Christaas.nl gebruik van Google Analytics, zodat uw data niet worden gedeeld met Google.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vraagje@christaas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Christaas.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Christaas.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons